Handlingsprogram för Moderaterna i Hässelby 2022

Vårt Hässelby

Hässelby är både staden på landet och byn nära staden. Hur man än ser det är Hässelby en vacker naturnära plats, mellan Mälaren och Järvafältet. Hässelby är ett gammalt område där det funnits jordbruk och handelsträdgårdar. Hässelby har stora parker och grönområden där det finns något för alla åldrar för rekreation. Vi har en mångfacetterad bebyggelse med villor, radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter som ger Hässelby dess unika charm. Vi har framgångsrika klubbar inom många sporter, där man kan träna, motionera och tävla. Vi vill att vårt Hässelby ska vara den lugna, trygga och vackra plats som man vill flytta till, trivas och leva kvar i för generationer. Vi vill att Hässelby skall bli den första 15-minutersstadsdelen i Stockholm, där man tar sig till arbete, affärer, skola, naturen och alla andra vardagsaktiviteter på 15 minuter.

Handlingsprogram 

Vi Moderater i Hässelby kommer att arbeta med ett handlingsprogram för att Hässelby ska förbli en attraktiv plats att leva och bo i för alla medborgare nu och i framtiden, det kräver att (punkterna är inte rangordnade);

1. det finns en utökad kollektivtrafik med större kapacitet och i flera riktningar till exempel mot centrala Stockholm, Spånga, Kista, Sollentuna etcetera. där många av våra medborgare arbetar. Båttrafik bör undersökas som komplement.
2. det finns utvecklad service i form av butiker, restauranger, kommunal service, vårdinrättningar.
3. vi återtar begreppet ABC-stad, dvs att det finns Arbete – Bostäder – Centrum och utvecklar våra centra än mer i samverkan med Vällingby.
4. i bebyggelsen skall olika upplåtelseformer eftersträvas – hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. I de delar av Hässelby där flerbostadshus dominerar bör en bättre balans mellan dessa eftersträvas.
5. vi verkar för att slippa kolossalprojekt som Hässelbyverket och dess flytt till Lövsta. (det finns andra platser i länet som är bättre ur både miljöhänsyn, störning och logistik).
6. vi fokuserar på ökad lag och ordning i vår boendemiljö och på vår utemiljö, med minskad drogförsäljning, inbrott, stölder och rån.  Hässelby ska vara en lugn och trygg plats oavsett tid på dygnet. 
7. det fria skolvalet är ett övergripande centralt målför Moderaterna. Inom ramen för detta eftersträvar vi att det finns goda skolor I Hässelby med höga pedagogiska resultat, goda pedagoger och hög personaltäthet samt en lugn och trygg studiemiljö.
8. det finns fler hallar, idrottsplatser och andra lokaliteter med möjlighet för spontanidrott, oavsett idrott och nivå eller ålder på utövarna – elit, motionärer och barn.
9. vi utvecklar möjligheterna till utomhusidrott sommotionsspår, skateboardytor, discgolf, basketplaner, boule eller vad det nu kan vara våra medborgare vill ha.
10. vi utvecklar våra bad och vattenkvalitet, med rena stränder, duschmöjligheter, toaletter och papperskorgar samt att det finns möjligheter för näringsidkare att ha försäljning invid badplatserna.
11. vi skapar fler möjligheter för fritidsbåtsklubbarna att utvecklas med ett utökat utbud av gästhamnsmöjligheter, som gör att fritidsbåtar inte passerar förbi utan i stället stannar till och nyttjarvåra näringsidkare.

Vi vill verka för att på längre sikt genomföra dessa punkter i vårt handlingsprogram, så att alla Hässelbybor fortsatt ska vilja bo och leva i byn nära staden.